Alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 15 meter vil kunne få utbetalt 1000 kr i vrakpant.

Vrakpant på kasserte fritidsbåter

Nå vil det bli lettere for folk å levere fra seg kasserte fritidsbåter. En ny forskrift, tilskuddsordning og vrakpant trer snart i kraft. På sortere.no får man vite hvor båtene kan leveres.

 

En stor del av avfall og utslipp av miljøgifter langs kysten stammer fra tusenvis av kasserte fritidsbåter. Nå har Miljødirektoratet utarbeidet en ny forskrift og en ny tilskuddsordning med vrakpant på kasserte fritidsbåter. Den nye tilskuddsordningen og forskriften gir kommuner plikt og økonomisk støtte til å ta imot kasserte fritidsbåter. For at båteiere skal få god informasjon om hvordan de leverer inn kasserte fritidsbåter, har LOOP og Miljødirektoratet inngått en avtale om å bruke sortere.no som kanal. Det betyr at kommuner og interkommunale avfallsselskap skal legge ut informasjon om sine mottakssteder på sortere.no.

Hva er den nye tilskuddsordningen?
Alle kommuner, interkommunale avfallsselskap og godkjente anlegg kan søke om tilskudd (frist 1. november).  Tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter vil bidra til at kasserte fritidsbåter blir forsvarlig håndtert, stimulerer til økt materialgjenvinning og vil ikke minst forebygge at kasserte fritidsbåter ikke kommer på avveie.

Alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 15 meter vil kunne få utbetalt 1000 kr i vrakpant.

Hva blir kommuners ansvar?
Kommunen skal sørge for at små fritidsbåter som kasseres kan leveres til et mottak i kommunen eller i nærhet til kommunen.

  • Med små fritidsbåter menes alle båter med skroglengde inntil 15 fot uten innenbords motor. Kommunene kan også velge å ta imot større båter enn dette.
  • Mottak kan være på kommunale eller interkommunale avfallsmottak, eller gjennom avtaler med andre aktører som sørger for mottak (for eksempel marinaer, verft eller private avfallsmottak) og med anlegg for videre behandling.

Miljødirektoratet sitt forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften ligger til behandling i Klima og miljødepartementet og vil tre i kraft 1. oktober med umiddelbar virkning.

Informasjon vil ligge på sortere.no 
Det er viktig at alle kommuner og renovasjonsselskaper legger inn informasjon om mottak for små fritidsbåter på sortere.no umiddelbart når mottakssteder for kommunen er avklart. Da blir det lett for privatpersoner å finne ut hvor de kan levere båtene. Dette vil bidra til å redusere faren for at en må avvise kunder på for eksempel gjenvinningsstasjoner som ikke tar imot kasserte fritidsbåter.

Private selskap må også registrere sine mottak. Disse vil også vises på sortere.no.