Ord og uttrykk

Kildesortering

Kildesortering vil si at avfallet sorteres i ulike kategorier og komponenter etter hvert som det oppstår. Hensikten er å oppnå størst mulig grad av gjenvinning.

Materialgjenvinning

Å materialgjenvinne betyr å gjenvinne avfallet slik at de ulike materialene kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. For eksempel kan en cornflakeseske bli til en ny cornflakeseske, og et jogurtbeger kan bli til en kleshenger. Avfallet vi kaster er viktige råvarer i produksjon av nye produkter, og ved å kildesortere avfallet vårt sørger vi for at ressursene inngår i et kretsløp. Dermed reduseres behovet for å hente ut nye naturressurser. I tillegg er det slik at råstoff som er basert på avfall har lavere bruk av energi enn nyutvunnede råstoffer.

Energiutnyttelse

Når avfallet blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm, snakker vi om forbrenning med energiutnyttelse. Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming og gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet. Selv for avfall med lavt energiinnhold er energiutnyttelse mer miljøvennlig enn deponering, fordi deponering vil medføre større utslipp av klimagasser.

Gjenvinning

Fellesbetegnelse på materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse.

Avfall/søppel

Avfall, stoffer, energibærere, restprodukter, kasserte gjenstander og emballasje som ikke lenger har sin opprinnelige verdi, men som representerer viktige ressurser ved gjenvinning.

Næringsavfall

Avfall fra offentlige og private bedrifter, kontorer, industri og lignende.

Husholdningsavfall

Avfall fra normal virksomhet i en husholdning.

Farlig avfall

Avfall som ikke kan behandles sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.