CO2 og energibesparelse

Når vi materialgjenvinner avfallet vårt sparer vi både CO2-utslipp og energibruk. Det er gjort utregninger på hvor mye vi faktisk sparer ved å materialgjenvinne forskjellig emballasje.

Livsløpanalyser

For å se hvilke miljømessige påvirkninger et produkt har, kan man gjøre en livsløpanalyse. Her ser man på hele livssyklusen til produktet og hvilket avtrykk det har på miljøet fra produksjon til det blir et avfall, for eksempel CO2-utslipp.

Østfoldforskning er et forskningsinstitutt som har utarbeidet flere livsløpanalyser for emballasje. Her ser de på miljøpåvirkning emballasjen har gjennom sitt livsløp. En livsløpanalyse for plastemballasje fra 2011 viser at vi sparer mellom 1,5 og 2,5 kg CO2-ekvivalenter per kilo plast som materialgjenvinnes sammenlignet med plastemballasje som energiutnyttes.

Det vil si at plastemballasjen som ble materialgjenvunnet i 2011, 55 218 tonn, sparte opptil 138 045 tonn CO2-ekvivalenter, eller like mye som det årlige utslippet fra 44 000 biler.

Østfoldforskning: Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje

Tabelloversikt

Tabellen nedenfor gir deg en oversikt over hvor mye CO2 og energi vi sparer på å materialgjenvinne ulike typer emballasje.

Emballasjetypene merket med * tar utgangspunkt i hvor mye vi sparer i forhold til å forbrenne med energiutnyttelse, mens de andre tar utgangspunkt i hvor mye vi sparer i forhold til å tilvirke nytt råstoff.

Avfallstype

Bølgepapp*

Drikkekartong*

Emballasjekartong*

Glassemballasje

Metallemballasje (aluminium)

Metallemballasje (stål)

Plastemballasje*

CO2-reduksjon per kg

1 kg CO2 ekv

0,7 kg CO2 ekv

1,2 kg CO2 ekv

0,2 kg CO2 ekv

10 kg CO2 ekv

 
1 kg CO2 ekv

1,5 – 2,5 kg CO2 ekv

Energibesparelse

4,44 kWh

5 kWh

5 kWh

46 kWh

 
4,45 kWh

13,2 kWh

Kilder

Østfoldforskning
Norsk Industri
Grønt Punkt Norge
Norsk Resy
Norsk Hydro
Jernkontoret i Sverige