CO2 og energibesparelse

Gjenvinning av avfall sparer både CO2-utslipp og energibruk, og det er gjort utregninger på hvor mye vi faktisk sparer ved å materialgjenvinne forskjellig emballasje.

Livsløpanalyser

For å se på de miljømessige konsekvensene knyttet til et produkt, kan man foreta en såkalt livsløpanalyse. Her ser man på hele livssyklusen til produktet og konsekvensene av dette i form av blant annet CO2-utslipp.

Østfoldforskning er et forskningsselskap som har utarbeidet flere livsløpanalyser for emballasje, hvor de ser på de miljømessige konsekvensene knyttet til emballasjens livsløp. En livsløpanalyse for plastemballasje fra 2011 viser at vi sparer mellom 1,5 og 2,5 kg CO2-ekvivalenter per kilo plast som materialgjenvinnes sammenlignet med plastemballasje som energiutnyttes.

Oversatt i faktiske størrelser vil det si at plastemballasjen som ble materialgjenvunnet i 2011, 55 218 tonn, gav en besparelse i CO2-utslipp på opptil 138 045 CO2-ekvivalenter, eller like mye som det årlige utslippet fra 44 000 biler.

Østfoldforskning: Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje

Tabelloversikt

Tabellen nedenfor gir deg en oversikt over hvor mye CO2 og energi vi sparer på å materialgjenvinne ulike typer emballasje.

Det er ulike forhold som ligger til grunn for denne utregningen. Avfallstypene merket med * tar utgangspunkt i hvor mye vi sparer i forhold til å forbrenne med energiutnyttelse, mens de andre tar utgangspunkt i hvor mye vi sparer i forhold til å tilvirke nytt råstoff.

Avfallstype

Bølgepapp*

Drikkekartong*

Emballasjekartong*

Glassemballasje

Metallemballasje (aluminium)

Metallemballasje (stål)

Plastemballasje*

CO2-reduksjon per kg

1 kg CO2 ekv

0,7 kg CO2 ekv

1,2 kg CO2 ekv

0,2 kg CO2 ekv

10 kg CO2 ekv

 

1 kg CO2 ekv

1,5 – 2,5 kg CO2 ekv

Energibesparelse

4,44 kWh

5 kWh

5 kWh

46 kWh

 

4,45 kWh

13,2 kWh

Kilder

Østfoldforskning
Norsk Industri
Grønt Punkt Norge
Norsk Resy
Norsk Hydro
Jernkontoret i Sverige