Loopedia:
Trevirke

Trevirke kan deles i tre kategorier; rent trevirke, malt og lakkert trevirke og impregnert trevirke. Trevirke som samles inn blir stort sett energigjenvunnet.

Impregnert trevirke er svært giftig og skal leveres som farlig avfall.

Hvor sendes det

Trevirket blir sendt til mottak hvor det blir kvernet opp til flis. Det er begrenset behandlingsmulighet i Norge, og det meste av flisen eksporteres, i hovedsak til Sverige og Finland. Også i Norge bygges flere forbrenningsovner for flis, dette er billigere enn vanlig forbrenningsanlegg fordi det ikke krever rensing. 

Hvordan gjenvinnes det

På gjenvinningsstasjonene grovsorteres trevirket. Det er viktig at trevirket er mest mulig reint og at trevirke med maling eller trykkimpregnering sorteres ut. Det som kan brukes igjen, f.eks. europapaller, tas ut og gjenbrukes.

Det rene trevirket blir sendt videre til mottak i Norge. Her blir det kvernet opp til flis, noe av flisen presses også sammen til pellets. Både flis og pellets er svært egnet som brennstoff, og blir energiutnyttet. Dette skjer i hovedsak i Sverige og Finland, men i Norge er det økende bruk av flis til brennstoff. For eksempel på Haraldrud i Oslo har de en ekstra fyrkjele som går på flis. Pellets kan også brukes også i mindre anlegg, noen skoler har for eksempel egne fyrkjeler for pellets.   

miljøgevinst

Før endte trevirke på deponi. Men på deponi vil trevirket råtne og avgi metangass, det gir også sigevann. Det er stor klimagevinst i å forhindre at dette skjer. Energiutnyttelse av trevirke erstatter også oljefyring i større grad, slik kan vi snakke om en dobbel klimaeffekt. En kan forvente en reduksjon i klimagassutslipp på nærmere 90% gjennom hele livsløpet ved å gå over fra oljefyring til bioenergi.

  • Metan er 23 ganger med klimafiendtlig enn CO2. Ved å energiutnytte trevirket i stedet for at det legges på deponi, vil derfor gi stor klimagevinst. I tillegg sparer vi ca 2 kg CO2 ekv ved å gjenvinne 1 kg trevirke. 

     

transport

Flisfyringsanleggene i Sverige og Finland ligger ved kai, derfor blir mye av flisen fraktet med båt. En god del fraktes også med vogntog, det avhenger litt hvorfra det sendes.