Loopedia:
Restavfall

Restavfall er det avfallet som er igjen når alle avfallstyper som kildesorteres, er sortert ut.

Innholdet i restavfall kan derfor variere, avhengig av hvilke kildesorteringsordning som gjelder der du bor. Det er spesielt viktig at farlig avfall, batterier og EE-avfall aldri kastes i restavfallet.

Visste du at...

en kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full guffe i en time.

verdens største søppelfylling, Fresh Kills Landfill på Staten Island, dekket et areal på over 20 kvadratkilometer, raget et par hundre meter høyt, og var den største menneskeskapte strukturen i verden da den ble nedlagt i 2001.

Hvor sendes det

Det er rundt 20 forbrenningsanlegg i Norge.

I 2015 ble det levert inn over 979 000 tonn restavfall fra husholdninger. 

Alle avfallsforbrenningsanlegg har røykgassrensing for å redusere utslipp til luft. Renseprosessen medfører at det oppstår restprodukter, som flygeaske og slam. I tillegg ligger slagg og bunnaske igjen i forbrenningsovnen etter forbrenning. Bunnaske og slagg regnes som farlig avfall. Dette legges på deponi for farlig avfall, for eksempel på Langøya utenfor Holmestrand.

Hvordan gjenvinnes det

For restavfall er det to sorteringskjeder. Hos entrepenør: Hvis prisen på forbrenning er lav, leverer de heller til forbrenning enn til sortering. Det er krav til hva restavfallet ikke skal inneholde, f.eks. EE-avfall og gips. Oslo mottar totalt ca 400 000 tonn restavfall. Av dette er ca 130 000 tonn fra innbyggere, omtrent det samme fra virksomheter. Resten kommer fra andre kommuner enn Oslo.

Når restavfallet forbrennes blir det ca 20% aske igjen. 3-4% av den inneholder flyveaske som er miljøskadelig. Denne blir sendt til deponi for farlig avfall på Langøya. 15-16% er vanlig aske. Denne inneholder også metaller, av dette mellom 1200-1800 tonn metall. Metallet er brunt og rustet når det kommer ut av forbrenningsovnen. Metallet går tilbake til produksjon. Resten av asken er inert, dvs. godkjent som overdekningsmaterial. Dette blir bare brukt lokalt.

miljøgevinst

Ved å erstatte bruk av fossilt brensel med energi fra avfallsforbrenning, reduseres utslipp av klimagassen CO2. På norsk avfall er besparelsen på rundt 800-1200 kg co2 ekv per tonn. Dersom man importerer fra Øst-Europa er besparelsen på 600 kg CO2 ekv per tonn. Da sparer man CO2-utslipp fra deponi, men trekker i fra CO2 utslipp fra transporten. 

  • Ved å erstatte bruk av fossilt brensel med energi fra avfallsforbrenning, reduseres utslipp av klimagassen CO2. På norsk avfall er besparelsen på rundt 800-1200 kg co2 ekv per tonn. Dersom man importerer avfall fra Øst-Europa er besparelsen på 600 kg CO2 ekv per tonn. Da sparer man CO2-utslipp fra deponi, men trekker i fra CO2 utslipp fra transporten.

  • Ved å forbrenne restavfall kan man produsere energi på mellom 2.3 - 2.5 mWt per tonn. (2,3 - 2,5 kWh per kilo). En panelovn tar opptil 1,5 kW, da kan man si at energien fra et kilo avfall kan dra to panelovner i en time.  

  • Energi fra fire kilo restavfall gir samme energi som en liter olje.

transport

Mye forbrennes i Norge, men en del blir også eksportert til Sverige for forbrenning. Restavfallet blir stort sett transportert med trailer.