Loopedia:
Papir

Papir fra husholdningene blir vanligvis samlet inn sammen med drikkekartong, emballasjekartong og bølgepapp. Men til forskjell fra disse avfallstypene, finnes det ikke en nasjonal returordning for papiret. Derfor er det en viss variasjon i hva kommunene gjør med papiret etter innsamling.

Avis
Avis
hva det blir til
Avis
Avis

Visste du at...

den mengden papir vi samler inn i Norge hvert år, sparer like mye CO2 utslipp som fra 35000 biler.

det tar mellom 60 og 100 år fra frøet sås til treet har blitt så stort at det kan hugges?

Hvor sendes det

Noe sendes til Skogn hvor det lages avispapir, noe blir til bølgepapp i Trondheim, og noe til utlandet. I 2010 ble det eksportert 324 000 tonn til andre land. Hovedmarkedene er: Tyskland (46 000 tonn), Sverige (117 000 tonn), Danmark (33 000 tonn), Nederland (11 000 tonn). I tillegg ble det eksportert 115 000 tonn til Asia, der vi kan anta at hovedtyngden går til Kina.

Hvordan gjenvinnes det

På papirfabrikken blir papiret revet opp i små biter og blandet med vann slik at det blir en grøtaktig masse. Deretter blir trykksverten fjernet. Den massen som blir igjen, tørkes, presses og rulles opp på store ruller. Dette kalles “de-ink” prosess (altså “uten blekk”), og rullene sendes ut på papirmarkedet som ny råvare. I Norge går det meste av returpapiret til Norske Skogs fabrikk på Skogn. Her foretar man både de-ink prosessen, og produksjon av nytt papir. Mye av returpapiret benyttes i produksjon av avispapir.

miljøgevinst

Ved bruk av returpapir er trefibrene allerede separert og det brukes derfor mindre energi for å produsere papir fra returpapir enn fra tømmer. Trefibrene kan brukes om igjen 6-8 ganger før de blir utslitt. 

 • De fleste fabrikkene som produserer papir fra tømmer ligger i Norden, mens de fleste fabrikkene som benytter returpapir ligger på kontinentet hvor energibruken gir høyere klimagassutslipp. Papir som produseres i Norge har veldig lave klimautslipp fordi vi benytter vannkraft til produksjon av strøm og fossilt brensel utgjør bare en prosent av det totale energiforbruket. På grunn av dette vil papir produsert fra fersk virke i Norge gi lavere klimagassutslipp enn papir laget fra returpapir i f.eks. Tyskland. (kilde: Norske Skog)

 • Dersom vi sammenligner energiforbruket ved produksjon av papir fra returfiber med forbruket fra fersk virke, så er energiforbruket ved bruk av returpapir i underkant av 40% av energiforbruket ved bruk av fersk virke.

 • Vi sparer 14 trær per tonn gjenvunnet papir

Hvor mye blir samlet inn

2009:
 • 293 000 tonn fra husholdningene ble materialgjenvunnet.
2010:
 • Totalt - 477000 tonn. Samlet fra husholdningene. (papp, papir, drikkekartong).
 • Materialgjenvunnet - 295000 tonn. Utsortert til materialgjenvinning (papp, papir, drikkekartong).
2011:
 • Totalt på markedet: 1 085 000 tonn (samletall for papp, papir og drikkekartong).
 • I alt ble 636 000 tonn materialgjenvunnet. 307 000 tonn fra husholdningene (samletall for papp, papir, og drikkekartong). Kilde: SSB.
2012:
 • Totalt på markedet: 784 000 tonn (samletall for papp, papir og drikkekartong).
 • I alt ble 759 000 tonn materialgjenvunnet. 302 000 tonn fra husholdningene (samletall for papp, papir, og drikkekartong). Kilde: SSB.
2013:
 • 293 000 tonn papp, papir og drikkekartong utsortert fra husholdningsavfallet.
 • Materialgjenvunnet: 291 000 tonn.
 • Energiutnyttet: 2 000 tonn.
2015:
 • 267 030 tonn papp, papir og drikkekartong utsortert fra husholdningsavfallet.
 • Materialgjenvunnet: 265 122 tonn.
 • Energiutnyttet: 1 903 tonn.