Det er generelt høy tilfredshet med renovasjonstjenestene

Folk vil og IVAR får det til

I Sør-Rogaland tok IVAR IKS i samarbeid med Barometer Markedsanalyse kontakt med 810 brukere i ni av de 12 eierkommunene. Hvor godt fornøyd var folk med renovasjonstjenestene? Det var heldigvis mye positivt å lese, men et par forunderlige paradokser kom også for en dag.

Fornøyde, miljøbevisste kunder

Det var gledelig å se at det er høy tilfredshet med renovasjonstjenestene generelt. De som var veldig misfornøyd, utgjorde en forsvinnende liten andel av respondentene. Jevnt over hadde de som ble spurt god kjennskap til hva som skal sorteres hvor, og flesteparten opplevde kildesortering som viktig. Det var svært positive holdninger til at kommunene legger til rette for kildesortering, og det store flertallet så i det hele tatt på slike tiltak som nyttige.

En oppmuntrende undersøkelse, altså, men det står igjen et tankekors: Selv om folk mente at det er viktig å kildesortere, var det mange som tvilte på at avfallet ble gjenvunnet i etterkant. Mange tror at det kildesorterte avfallet blir blandet og brent eller deponert etterpå. Årsakene til skepsisen ligger i at de har sett det i media eller de har hørt det fra andre. Mange svarer også at de ser samme bil hente forskjellige typer avfall.

“Når folk blir spurt om hvorfor de kildesorterer, svarer nesten alle miljøet og gjenvinning. Dette ligger i fundamentet hos hver enkelt.”
Tord Tjelflaat, overingeniør IVAR IKS, Avdeling gjenvinning

Å IVAReta miljøansvar

Tur Retur var interessert i å vite hvilke tanker IVAR hadde etter undersøkelsen. Da var Tord Tjelflaat rett person å snakke med. Han mener at tillit til gjenvinning står helt sentralt for at de gode tendensene skal fortsette. Trøsten foreløpig, når mange ikke ser ut til å tro at avfallet blir gjenvunnet, er nemlig at folk sorterer selv om de er skeptiske. Han påpeker også at 83 prosent av de spurte er positive eller svært positive til at kommunen legger til rette for kildesortering.

Folk er altså positive til å sortere, og de sorterer aktivt, men de er tvilende til nytteverdien. Hva er grunnen? Hvor dypt sitter skepsisen? Tjelflaat foreslår at mange enn så lenge velger å tro at innsatsen deres gjør en forskjell, og derfor fortsetter de. Og de som tror dette har visselig helt rett i at innsatsen deres nytter, hvilket er et annet paradoks på toppen av det første. IVAR har kjørt tilsvarende spørreundersøkelser, om tiltro til gjenvinning, jevnlig siden 2002, og det er de samme svarene man får hver gang, til tross for massiv informasjon i flere år. Hvordan akter så IVAR å få bort tvilen blant kundene?

Kommunikasjonskampanje som bestilt

Tjelflaat svarer at tiltakene kan innebære alt fra medieoppslag der de negative mytene blir avkreftet, til lokale avisannonser, tømmekalendere, radiospotter og reklamefilmer. Kommunikasjonskampanjen til Avfall Norge kommer i den forbindelse nærmest som bestilt. Ellers er det avgjørende at renovasjonsbransjen generelt handler i henhold til signalene utad. Gode informasjonsrutiner og tydelige holdninger må karakterisere organisasjoner i alle ledd.

Det tar mer tid enn man skulle ha ønsket, men i tilfellet Sør-Rogaland vil nok folk flest oppdage at kildesortering er en gjenvinn-vinn situasjon for alle! Man må bare være optimist og ikke gi opp, avslutter Tjelflaat.