Vårrengjøring

  • Vi bruker ca. 25 000 tonn rengjøringsmidler hvert år.
  • 81 % sier de leverer maling og løsemidler til godkjent gjenvinning
  • Produkter merket med helsefare, etsende, eller miljøfare kan gå i plastinnsamlingen, så lenge emballasjen er tom og tørr.
Vår betyr vårrengjøring. Det betyr også at vi drar fram flere ulike typer oppussings- og rengjøringsprodukter som kan være helse- og miljøskadelige.

Hvor mye bruker vi?

Vi et forbruk på ca. 25 000 tonn rengjøringsmidler hvert år til privat bruk. Dette omfatter blant annet vanlige rengjøringsmidler, oppvaskmidler, tøyvaskemidler, og liknende, men også spesialvaskemidler som avløpsrens og kalkfjerner. Angående maling, lim, lakk og løsemiddelbaserte produkter, ble det i 2012 samlet inn over 5700 tonn fra husholdninger.

Mange er flinke til å levere maling og løsemidler riktig. 90 % oppgir at de vet at maling og løsemidler inneholder miljøfarlige stoffer, og 81 % sier de leverer slike produkter til godkjent gjenvinning. Likevel oppgir 7 % at de kaster maling og løsemidler i restavfallet, noe som tilsvarer omlag 350 000 personer. (Kilde: Undersøkelse foretatt av OMD Research/YouGov for Avfall Norge, 2013)

Hvorfor er det farlig?

I maling og løsemidler kan vi finne farlige stoffer som bisfenol A, ftalater, oktyl-/nonylfenoler og kadmium, i tillegg til allergifremkallende stoffer. Rengjøringsmidler kan inneholde tensider, muskxylen og siloksaner. I tillegg kan de inneholde bakteriedrepende stoffer som kan gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika. Rengjøringsprodukter helles også ofte i sluket, og de farlige stoffene kan dermed ende opp i miljøet eller i kloakkslammet i renseanleggene.

Hvor skal det leveres?

Produkter merket med helsefare, etsende, eller miljøfare kan gå i plastinnsamlingen, så lenge emballasjen er tom og tørr. Produkter merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kronisk helsefare, skal derimot IKKE i returordningene for emballasje. Slike produkter skal sorteres som farlig avfall, enten på en gjenvinningsstasjon, en miljøstasjon, eller via et hentesystem.

Miljøgevinst

Miljøgifter er stoffer som kan være både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. Blant annet kan noen oppussings- og rengjøringsmidler inneholde stoffer som kan skade både reproduksjonsevne, nervesystem og arvestoff, være hormonforstyrrende, samt kreft- og allergifremkallende.

Flere av stoffene er også tungt nedbrytbare, og hoper seg opp i næringskjeden dersom de havner i naturen. Ved å samle inn og gjenvinne miljøfarlige produkter sørger vi for at miljøskadelige stoffer går inn i lukkede kretsløp. Da unngår vi at disse stoffene kommer på avveie der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur.

Bilder

Vaskemidler Rengjøringsmidler

 

Kilder:

Miljøstatus.no – Om vaske- og rengjøringsmidler
Miljøstatus.no – Om maling, lakk, lim og løsemidler
Erdetfarlig.no – Om vaske- og rengjøringsmidler
Erdetfarlig.no – Om maling, beis og lakk
Grontpunkt.no – Nye faresymboler gjør kildesortering enklere
Miljødirektoratet.no – Statistikk rengjøringsmidler
Miljødirektoratet.no – Statistikk maling, lakk, lim og løsemiddelholdig