Sankthansaften

Sankthansaften skal være en hyggelig begivenhet for store og små. Dessverre bruker mange sankthansbålet til å kvitte seg med miljøfarlig avfall.

Kun rent treverk og hageavfall skal brukes på sankthansbålet. Likevel benytter mange muligheten til å kvitte seg med avfallet sitt. Blant annet er både dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plastmøbler, madrasser og gamle båter blitt kastet på bålet. Dette kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø.

Hvorfor er det farlig?

Impregnert treverk, som ofte havner på sankthansbålet, kan inneholde blant annet krom, arsen, kobber og kreosot. Maling, lakk og lim, som man ofte finner i kombinasjon med møbler og treverk, kan inneholde en rekke miljøfarlige stoffer, som for eksempel bisfenol A, bly, ftalater, kadmium, klorparafiner, krom, og organiske løsemidler. Disse stoffene kan blant annet være hormonforstyrrende, føre til kreft, og gjøre skade på nervesystem, arvestoffer, reproduksjonsevne og vitale organer. Også myk plast kan inneholde ftalater.

Elektriske produkter må også holdes langt unna sankthansbålet. Radioer, TV-er, datamaskiner og liknende kan blant annet inneholde kvikksølv og brommerte flammehemmere. Noen av de bromerte flammehemmerne kan være hormonforstyrrende, gi nedsatt reproduksjonsevne, være fosterskadelig, og kan føre til leverskader og skader på nervesystemet.

Når miljøfarlige produkter brennes, frigjøres farlige stoffer fra produktene. Disse stoffene kan også danne et tredje stoff når det reagerer med andre frigjorte stoffer fra produkter på bålet. Asken og gassen fra et slikt bål inneholder med andre ord en coctail av ulike miljøgifter og er svært skadelig.

Hvor skal det leveres?

Impregnert treverk, maling, og liknende skal leveres som farlig avfall. PC-er, radioer og andre elektroniske produkter skal sorteres som EE-avfall. Ødelagte møbler skal sorteres som grovavfall, mens brukbare møbler kan leveres til ombruk.

Er du i tvil om hvor noe skal kastes, kan du sjekke www.sortere.no for svar. Her finner du informasjon om hva ulike produkter inneholder og hvordan de skal sorteres, i tillegg til en oversikt over returpunkter i ditt område.

Miljøgevinst

Ved å samle inn og gjenvinne farlig avfall og EE-avfall sørger vi for at de helse- og miljøskadelige stoffene går inn i et lukket kretsløp. Slik unngår vi at miljøfarlige stoffer kommer på avveie og er til skade for mennesker, dyr og natur.

Reglene for tenning av sankthansbål kan variere ut i fra hvor du bor. Undersøk derfor alltid før du tenner på. Felles for alle er likevel at brenning av miljøfarlig avfall er ulovlig, jf. §§ 7 og 11 i Forurensningsloven. Det kreves også at man må ta forhåndsregler slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene, jf. §5 i Brann og eksplosjonsvernloven.

Bilder

st.hans-01

Kilder

Friluftsrådet – Giftcoctail på St. Hansaften
Erdetfarlig.no
Miljøstatus