Også restavfallet kommer til nytte

  • Av 1 kg restavfall produseres like mye energi som to panelovner bruker
    om de står på full effekt i en time
  • Det finnes over 20 forbrenningsanlegg i Norge.
  • Fjernvarme er distribusjon av termisk energi gjennom et rørnett.
  • Ved energiutnyttelse av 4 tonn avfall oppstår 1 tonn restprodukter i
    form av utsortert metall, bunnaske og flyveaske.
Det er over 20 forbrenningsanlegg i Norge, som sørger for at også restavfall fra husholdninger, kommunal virksomhet og næringsliv kommer til nytte. Av en kilo restavfall produseres det omlag 2,5 kWh. Det er like mye energi som to panelovner bruker på full guffe i en time!

Strøm og fjernvarme

Forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning på Sandnes har vært i drift siden 2002. Anlegget har kapasitet til å forbrenne omlag 110.000 tonn avfall per år, og produserer strøm og fjernvarme. Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Innsamling

Renovasjonsbiler samler inn avfallet fra husholdninger og næringsliv og kjøres til anlegget hvor det forbehandles og lagres innendørs. Avfallet kommer fra husholdninger i en region på nærmere 400 000 innbyggere – fra Lister i sør til Ryfylke i nord. Om lag 2/3 av avfallet kommer fra husholdningene. I tillegg leveres restavfall fra offentlige virksomheter og fra næringsliv.

Renovasjonsbilene tipper avfallet fra lasteplanet innendørs i hall for å forhindre at avfallet kommer ut i nærmiljøet. Så kvernes avfallet i en silo, og jernmetallet (ca. tre prosent) trekkes ut med elektromagnet og blir sendt til materialgjenvinning/produksjon av nytt metall. Ressursene i avfallet går ikke til spille!

Forbrenning

En kran henter avfall fra siloen og slipper det ned i trakten – og avfallet føres til forbrenningsovnen. Avfallet føres fra trakt og videre til ovnens innmaterkammer. Innmating foregår automatisk og etter behov. Avfallet føres gjennom ovnen, hvor det det blir fullstendig utbrent. Temperaturen i ovnskammeret kontrolleres for å unngå fordamping av tungmetaller og andre skadelige stoffer. Fra ovnen går den varme røykgassen inn i kjelen. Røykgassen kjøles ned og det produseres damp som benyttes til å produsere strøm og varme. Røykgassen blir filtrert før den slippes ut av pipa. Filteret renser røykgassen for forurensinger som støvpartikler og tungmetaller. Det som kommer ut av pipen er vanndamp samt gasser som nitrogendioksyd og karbondioksyd. Utslippene måles kontinuerlig for å sikre at de konsesjonsfastsatte utslippsverdiene ikke overstiges.

Kretsløpet er fullført. Søppel og avfall levert fra husholdninger, kommunal virksomhet og næringsliv blir tilbakeført som energi, strøm og fjernvarme. Forus Energigjenvinning leverer fjernvarme til kunder i Stavanger, Sandnes og Sola.

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er distribusjon av termisk energi gjennom et rørnett. Temperaturen ligger mellom 50–120ºC. Fjernvarmeanlegget fungerer ved at det varme vannet føres ut i rørnett fra varmesentralen til kundene før det går gjennom en varmeveksler i hvert bygg – inne i kundens eget anlegg. Her gir vannet en komfortabel og effektiv varme i alle etasjer gjennom rør i gulvene eller radiator. Det avkjølte returvannet føres tilbake til varmesentralen.

Fjernvarme er distribusjon av termisk energi gjennom et rørnett. Temperaturområde fra 50 – 120ºC

Illustrasjon: Forus Energigjenvinning

Aske fra forbrenningen

Ved energiutnyttelse av 4 tonn avfall oppstår 1 tonn restprodukter i form av utsortert metall, bunnaske og flyveaske. Ca. 17 prosent er bunnaske og fire prosent er flyveaske.

Bunnaske er et uorganisk restprodukt som er igjen på ovnsristen etter endt forbrenning. Mengden er avhengig av hva den enkelte kaster i sin søppeldunk. Vanninnholdet i asken er typisk 15-20 prosent, ellers finnes det ulike mineraler av silisium, kalsium, aluminium og jern. Bunnasken leveres til/legges i godkjent deponi. På grunn av sine alkaliske egenskaper vil avrenning fra bunnasken kunne redusere ulempene med surt sigevann fra deponiet. Asken inneholder fortsatt ulike typer metall. Metallet siktes ut maskinelt, og går til gjenvinning.

Flyveaske oppstår i ovnen under forbrenning og er et restprodukt fra renseprosessen av røykgassen. Hovedelementet i flyveasken er kalsium, men det er klassifisert som farlig avfall fordi det også kan inneholde tungmetaller. Flyveasken leveres til godkjent deponi (Langøya, Vestfold). På grunn av sine gode alkaliske egenskaper (høyt innhold av kalk) kan asken benyttes til nøytralisering av andre typer surt farlig avfall (syrer) på deponiet.

Aktuelle Lenker

LOOPEDIA: Restavfall

Kilder

Forus Energigjenvinning
Avfall Norge
EGE – Energigjenvinningsetaten i Oslo