Knappcellebatterier

  • Alle batterier skal sorteres som farlig avfall og samles inn.
  • Knappcellebatterier er en kategori batterier som ofte kan inneholde kvikksølv.
  • Batteriene skal enten leveres tilbake til en forhandler som selger tilsvarende batterier, til en miljøstasjon, eller leveres til andre kommunale mottak.

Overalt rundt oss finnes det batterier – i fjernkontroller, i blinkesko, i lommelykter og i kameraer, for å nevne noe. Alle batterier skal sorteres som farlig avfall og samles inn, ettersom flere typer batterier inneholder miljøgiftene kadmium, kvikksølv eller bly. Knappcellebatterier er en kategori batterier som ofte kan inneholde kvikksølv.

Knappcellebatteriet – lite og mye brukt

Knappcellebatteriet har et mangfold av bruksmuligheter, og benyttes blant annet i armbåndsur, høreapparater, leker, fotoutstyr, personsøkere og spillende gratulasjonskort. De ser som regel, som navnet tilsier, ut som små sølvfargede knapper, og kan kategoriseres som enten litium, zink-luft, sølvoksid, alkaliske, eller kvikksølvholdige batterier. Kvikksølvoksidcellen er den eldste typen knappcelle. De er nå blitt forbudt å produsere, men kan fortsatt finnes i avfallsstrømmen en tid fremover.

Alle knappcellebatterier, med unntak av litiumbatterier, inneholder kvikksølv. Likevel skal ikke litiumbatterier i restavfallet, og heller ingen andre batterier – uavhengig av type. Alle batterier skal samles inn. Dette er for å være på den sikre siden, ettersom det kan være vanskelig for forbrukere å skille miljøfarlige batterier fra miljøvennlige batterier.

Hvor de leveres og veien videre

Knappcellebatteriene skal enten leveres tilbake til en forhandler som selger tilsvarende batterier, til en miljøstasjon, eller leveres til andre kommunale mottak. Deretter blir de samlet inn og kjørt til et behandlingsanlegg. Hvis de er en del av et produkt, eksempelvis en klokke, blir den skrudd fra hverandre, og knappcellebatteriet blir tatt ut. Batteriene som inneholder kvikksølv blir deretter sendt til et godkjent deponi, enten i Norge eller til andre deponier i Europa. Det er ikke lov til å gjenvinne kvikksølv i følge norsk lov.

Miljøgevinst

Alle batterier skal være merket med en avfallsdunk med kryss over, som viser at batteriene ikke skal kastes i restavfallet. Batterier med betydelige mengder kvikksølv, kadmium eller bly skal i tillegg ha symbolet for et av de tre tungmetallene: Cd (kadmium),Hg (kvikksølv) eller Pb (bly).

Miljøgifter er stoffer som kan være både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. Bly og kvikksølv kan blant annet føre til skader på nervesystemet, og gi fosterskader. Kadmium kan, i tillegg til å gi fosterskader, være kreftfremkallende. Disse tungmetallene er heller ikke nedbrytbare, og hoper seg opp i næringskjeden dersom de havner i naturen.

Den største og viktigste miljøgevinsten ved å samle inn og gjenvinne batterier er at miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium, går inn i lukkede kretsløp. Da unngår vi at disse stoffene kommer på avveie der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur.

Bilder

batterier2
 
batterier3
 
Flere bilder finner du i bildearkivet.

Aktuelle lenker

LOOPEDIA: Batterier

Kilder:

Rebatt – om ulike batterityper
Miljøstatus
Batteriretur

Oppdatert 7. januar 2014